DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Målet for Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er å legge til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. Dette samarbeidet skal gi gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt. Det er kommunane som har høve til å søke om midlar til DKSS.

Informasjon om både Vestafor Måne og andre utøvande scenekunstnarar sine tilbod i DKSS i Møre og Romsdal finn du her:https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Den-kulturelle-spaserstokken